In- en uitstroom

Soms komt het ondersteuningsteam (leerkracht, IB, ouders, onderwijsspecialist) tot de conclusie dat een kind het best op zijn plek is op een andere vorm van onderwijs (bijv speciaal onderwijs). Daarvoor is soms een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig. Deze verklaring wordt gegeven als de juiste procedure is gevolgd en als iedereen het er over eens is dat speciaal (basis)onderwijs de juiste plek is voor dit kind. Dus als zowel de school van aanmelding, de ouders, de onderwijsspecialist van Amstelronde en de deskundige van de nieuwe sbo- of so-school het over deze plaatsing eens zijn, dan geeft het samenwerkingsverband een tlv.

Een toelaatbaarheidsverklaring is nodig voor:

  • Een school voor speciaal basisonderwijs.
  • Een school voor speciaal onderwijs, categorie I: zeer moeilijk lerende kinderen, langdurig zieke kinderen, kinderen met epilepsie of ernstige gedragsproblematiek.
  • Een school voor speciaal onderwijs, categorie II: lichamelijk gehandicapte kinderen.
  • Een school voor speciaal onderwijs, categorie III: meervoudig gehandicapte kinderen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het samenwerkingsverband:
www.amstelronde.nl

Voor terugplaatsing naar het regulier onderwijs wordt ook een standaard procedure gevolgd. Ook hierin komt eerst weer het ondersteuningsteam bij elkaar.