Werkwijze leerlingenraad

Op De Bloeiwijzer hebben wij een leerlingenraad. De Leerlingenraad komt gemiddeld één keer per maand bij elkaar. Vanaf groep 5 is één leerling per groep vertegenwoordigd in de leerlingenraad. De leerlingen leren opkomen voor hun belangen binnen de schoolorganisatie. Ze tellen mee en maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen. De leerlingen krijgen inzicht in de organisatie van de school en door hen te betrekken en verantwoordelijk te maken voor schoolse zaken, zal dit de kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen. De kinderen zullen zelf ook meer betrokken raken met de school en ondervinden wat realistisch en haalbaar is. De leerlingenraad bevordert het actief burgerschap en sluit aan op het educatief partnerschap. In het kort:

 • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen;
 • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen;
 • Verantwoordelijkheid voor en betrokkenheid met schoolse zaken bevorderen;
 • De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school geven;
 • Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen;
 • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is;
 • Bevorderen van actief burgerschap en educatief partnerschap.

Waar en wanneer vergadert de leerlingenraad?

Een uur onder schooltijd in een, ter beschikking gestelde, ruimte.

Hoe is de organisatie?

 • Voordat de verkiezingen worden gehouden geven de leerkrachten in de betrokken groepen een “les leerlingenraad”, waarin zij uitleggen wat de leerlingenraad is, wat van een lid verwacht wordt, hoe de verkiezingen verlopen en hoe bespreekpunten worden geïnventariseerd;
 • Vervolgens worden in de groepen 5 t/m 8 (in het begin van het schooljaar) verkiezingen gehouden. De leerkracht mag dit naar eigen inzicht doen: een grote campagne of gewoon een kringgesprek met een stemronde;
 • In elke groep wordt één leerling gekozen die namens de groep het woord zal voeren in de leerlingenraad. Er mogen geen plaatsvervangers in de ledenraad;
 • De gekozen leden kiezen in de eerste vergadering een voorzitter. Directeur figureert als notulist;
 • Per schooljaar krijgt de leerlingenraad een budget van 200 euro, dat zij in overleg mogen besteden;
 • Notulen worden gepubliceerd op de website;
 • De leerlingenraad komt minimaal 6 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd of op enig moment dat één van de leden daartoe oproept;
 • Bij elke vergadering is de directeur als adviseur/begeleider/vraagbaak aanwezig;
 • De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas;
 • De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad, maar zijn herkiesbaar.

Waarover kan de leerlingenraad vergaderen?

 • De leerlingenraad hangt een ideeënbusje op, de ideeën worden besproken;
 • De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas en leden van de leerlingenraad worden aangesproken;
 • Een kringgesprek voor de vergadering gaat vooraf aan het vaststellen van de agenda;
 • Leden van de leerlingenraad komen met ideeën en het team kan bespreekpunten inbrengen;
 • Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar de ouderraad, de medezeggenschapsraad of het team;
 • Het gebruik en de inrichting van het schoolplein;
 • Advies bij de organisatie van het schoolreisje;
 • Bevindingen bij het gebruik van lesmethodes;
 • Adviseren bij allerhande festiviteiten en invulling geven aan maandsluitingen;
 • Doelen actief burgerschap van de kinderen op school bespreken en uitvoeren;
 • Hoe om te gaan met pestgedrag (vraagbaak en adviserend).

Hoe is het kiesreglement?

 • Elk schooljaar worden tijdens de eerste schoolmaand nieuwe verkiezingen gehouden;
 • Tijdens deze verkiezingen worden uit de groepen 5 t/m 8 een leerling verkozen die gedurende het gehele schooljaar zullen zetelen in de leerlingenraad;
 • De kiesplicht geldt voor elke leerling uit groep 5 t/m 8;
 • De leerkracht telt de stemmen;
 • Om geldig te stemmen mag op elke stembrief slechts één kandidaat aangeduid worden;
 • Leerkrachten mogen niet deelnemen aan de stemming.

   

Terug