Profilering

Onze kinderen (weer) laten groeien

We willen toch allemaal dat onze kinderen groeien, zodat ze later hun plek in de wereld vinden? Dat lukt alleen als het kind zich op allerlei gebieden kan ontwikkelen. Daarom werken wij op De Bloeiwijzer aan de groei van uw kind in taal, rekenen en lezen, maar ook aan hun groei in zelfvertrouwen en sociaal gedrag.
Onze leerlingen komen via verschillende wegen bij De Bloeiwijzer terecht. Ze stromen binnen via een kinderdagverblijf, via het regulier onderwijs, of via het speciaal onderwijs. Helaas zijn het leerlingen die geremd zijn in hun ontwikkeling. Ze zijn, om verschillende redenen, gestopt met groeien. Wij werken er dagelijks aan om hun weer te laten groeien. Hoe doen wij dat?

(H)erkennen van de leersituatie

Veel ouders voelen zich onbegrepen in hun strijd voor het beste voor hun kind. Het is ook lastig om goed te weten welke weg het beste is, vooral als uw kind echt niet lekker in z’n vel zit op school. Ons team heeft veel kennis ervaring over leer-, gedrag- en of ontwikkelingsproblemen van leerlingen. We weten en begrijpen wat de ouder en de kinderen doormaken. We erkennen hun situatie zoals deze is, zonder oordeel.
Wij weten hoe kwetsbaar het kind kan zijn, na de ervaringen op het regulier onderwijs. En we begrijpen dat dat kan leiden tot leer- of gedragsproblemen. Veel van onze leerkrachten hebben zich gespecialiseerd in het werken met leerlingen met gedrags- en/of leerproblemen. Hierdoor kunnen wij de leerlingen meer handvatten en beter onderwijs bieden, dat is aangepast aan de behoefte van die leerlingen. Met ons onderwijs letten we op wat de leerling wèl kan. Wij zien geen problemen maar kijken naar oplossingen. Het kind leert dat hij niet het probleem is. Hij leer dat er ook andere leerlingen met hetzelfde gedrag of leerproblemen zijn. Het kind voelt zich niet meer alleen, en voelt dat hij ook mag groeien in de groep. Wij werken aan de weerbaarheid, de zelfredzaamheid, een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen van de leerling. Ze leren zich zelf en anderen (weer) accepteren. Daardoor komen leerlingen over bijvoorbeeld faalangst en andere remmingen heen.
 
We bieden houvast
Juist op die moeizame zoektocht naar het beste onderwijs voor hun kind, voelen ouders zich weleens alleen en stuurloos. De Bloeiwijzer biedt u houvast in dat traject van u en uw kind. We bieden op allerlei manieren ondersteuning:

  • Een goede zorgbegeleiding en praktische adviezen tijdens de ontwikkeling van onze leerlingen.
  • We betrekken de ouders en het kind in het hele leerproces. Zo houden we drie keer per jaar de zogenaamde “Drieweggesprekken”, waarbij de leerling zelf ook mag meedenken over zijn eigen ontwikkeling. Zo raakt de leerling betrokken in zijn eigen leerproces.
  • We houden de ontwikkeling open en transparant. We leggen alles vast in het zogenaamde Ontwikkelingsperspectief, en we bespreken alles met de kinderen en de ouders.
  • Houvast is ook terug te vinden in de dagelijkse lessen in de klas. We bieden een veilige, voorspelbare leeromgeving. We werken met een beproefd onderwijsmodel.
  • We bieden veel houvast door het structureren van de tijd (gebruik van time-timers), de ruimte (alle spullen liggen op een vaste plaats, zijn gelabeld of voorzien van kleuren of pictogrammen), de instructies (we werken volgens het ‘Expliciete Directe Instructiemodel’).
  • Ook onze verwachtingen over het gedrag van de leerling in de school spreken we uit en ondersteunen we visueel met tekst of pictogrammen. Denk aan: wat verwachten we aan gedrag van een kind bij het werken, het lopen door de school enzovoorts.

 
Resultaat: (weer) groeien
Met de erkenning en houvast ontstaat er weer rust. Rust bij het kind en bij de ouder. Onze ouders vertellen ons vaak “we hebben ons kind weer terug”. En dan groeit de leerling als vanzelf verder. Hij vindt leren weer leuk, want hij ontdekt wat hij allemaal wèl kan. Tijd voor ons om te zorgen dat de leerling de leerdoelen van het regulier onderwijs kan halen. We werken met onderwijsmethoden die het regulier onderwijs ook gebruikt. De lesstof en de verwachtingen die wij stellen, wijken daardoor ook niet veel af van het reguliere onderwijs. Maar wij begeleiden de kinderen meer in het plannen van hun werk en we leren ze hoe ze het beste leren: hoe zorg je dat je werkt op tijd af komt, hoe werk je samen, hoe kun je om hulp vragen?
 
De groei van de kinderen houden we overzichtelijk bij in een Ontwikkelingsperspectief. In het Ontwikkelingsperspectief staan bijvoorbeeld  de toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem. We kunnen de didactische groei bijhouden en een bijbehorende uitstroom bepalen. Daarnaast brengen we de stimulerende en belemmerende zaken in kaart voor uw kind. Met al die informatie bepalen we de onderwijsbehoeften en -doelen voor de komende tijd. Zo is het voor ons mogelijk de talenten en competenties van de leerlingen beter te benutten en ze te laten groeien. En met succes, want  95% van onze leerlingen stroomt op hun eigen niveau door naar het reguliere voortgezet onderwijs.

En dat is voor veel van onze ouders en hun kinderen het doel.

Begeleiding op maat

Naast het bieden van ons didactisch programma (taal, lezen, rekenen, zaakvakken) bieden wij ook begeleiding op maat. Onze Plus van De Bloeiwijzer bestaat ook uit:
– een programma / methode voor sociaal emotionele ontwikkeling;
– extra aandacht voor leesplezier en woordenschat;
– techniek onderwijs;
– muziekonderwijs;
– koken met de leerlingen;
– bewust buitenspelen;
– veel aandacht voor veiligheid van leerlingen, ouders en team.
– aanleren van gedragsverwachtingen; bekrachtigen en begrenzen.
– actief burgerschap;
– 21st century skills en leren leren.