Pedagogisch klimaat

Schoolbrede aanpak gedragsverwachtingen
Om een goed sociaal veilig klimaat te creëren, heeft De Bloeiwijzer gekozen voor een schoolbrede aanpak waarbij het team zich richt op het stimuleren van gewenst gedrag van leerlingen vanuit de kernwaarden van PBS (Positive Behavior Support), namelijk vriendelijkheid, veiligheid en verantwoordelijkheid. 

 

De school is één van de plekken waar kinderen vaardigheden kunnen leren om zich op sociaal emotioneel gebied te ontwikkelen, zowel voor zichzelf als voor anderen. Hiervoor is het van belang dat kinderen in iedere onderwijssituatie weten welk gedrag er van hen verwacht wordt. Tijdens de gymlessen, op het schoolplein en in vrije situaties komen kinderen intensief met elkaar in contact. Hier komen deze gedragsverwachtingen aan de orde, zoals een respectvolle omgang met elkaar, met regels en met autoriteit. Deze regels zijn concreet beschreven en in termen van waarneembaar gedrag, duidelijk en eenduidig (alle leerlingen weten precies wat er van hen verwacht wordt), positief, kort en bondig en in de actieve vorm (voorbeeld: ik loop rechts op de trap). Door deze gedragsverwachtingen aan te leren weten kinderen wat er van hen verwacht wordt, maar kunnen ze deze verwachtingen ook begrijpen, oefenen en toepassen. Om het gedrag te kunnen inoefenen, zetten wij gedragsverwachtingen centraal. Deze gedragsverwachtingen zijn zichtbaar in de school.